Een initiatief van

Ondersteund door

Privacybeleid

Laatste update: Augustus 18, 2023

FARI – AI Institute for the Common Good is een onderzoeksinitiatief geleid door twee universiteiten: Université libre de Bruxelles Vrije Universiteit Brussel Hosting: deze website wordt gehost op Gandi.net. De hostingkosten worden gedragen door de Université libre de Bruxelles (ULB) Avenue Roosevelt 50 1050 Bruxelles, Belgique Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0407.626.464. Juridisch statuut: onderwijs- en onderzoeksinstelling waarvan het statuut werd verleend door de wet van 12 augustus 1911, zoals gewijzigd door de wet van 28 mei 1970. Aansprakelijkheid De FARI-website is beschikbaar voor informatieve doeleinden. De hierin verstrekte informatie is van algemene aard en is niet noodzakelijkerwijs relevant voor elke persoonlijke of specifieke situatie. FARI neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op haar website juist is en zo regelmatig mogelijk wordt bijgewerkt. FARI aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor foutieve of onnauwkeurige informatie die ondanks haar inspanningen blijft bestaan. FARI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van de dienstverlening of andere technische problemen die van invloed zijn op haar netwerk. Het kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website (vb. virussen, corrupte bestanden, verlies van applicaties of andere gegevens, enz.). De FARI-website kan links naar andere websites bevatten. FARI heeft alleen controle over de webpagina’s op haar domein. Het zal echter alles in het werk stellen om elke hyperlink naar een website waarvan het beseft dat deze illegale inhoud bevat, zo snel mogelijk te verwijderen. FARI behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website op elk moment te wijzigen of bij te werken, evenals deze wettelijke kennisgeving, zonder voorafgaande kennisgeving. Afbeeldingsrecht Alle op deze website vertegenwoordigde identificeerbare personen hebben FARI toestemming gegeven om hun afbeelding te tonen. Elke reproductie of ander gebruik van de afbeelding van een op deze website vertegenwoordigde persoon is verboden. Toepasselijk recht en jurisdictie Het gebruik van deze website is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze website of de inhoud ervan valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Rechten en contacten Mits u zich legitimeert, kunt u de volgende rechten uitoefenen: 1. een kopie verkrijgen van al uw persoonsgegevens die door FARI worden verwerkt en, indien van toepassing, alle beschikbare informatie over de herkomst, bestemming en het doel ervan; 2. eventuele onjuistheden in uw persoonsgegevens te corrigeren en eventuele onvolledige gegevens aan te vullen; 3. uw persoonsgegevens laten wissen, met inachtneming van wettelijke vereisten; 4. de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, afhankelijk van wettelijke vereisten; 5. een kopie verkrijgen van de persoonsgegevens die u aan FARI hebt verstrekt, in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract en automatisch wordt uitgevoerd; 6. zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, afhankelijk van wettelijke vereisten en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie; 7. een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit – contact(at)apd-gba.be De voorwaarden waaronder de rechten vermeld onder de paragrafen c, d en f hierboven beschreven staan in de bijlage. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail of een ondertekende en gedateerde brief te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van de ULB. In overeenstemming met de wet zal binnen 30 dagen na het verzoek worden gereageerd. Délégué à la protection des données – Functionaris voor gegevensbescherming CP Rooseveltlaan 130, 50, 1050 Brussel rgpd@ulb.be Laatste update : Versie van de website vrijgegeven op 13 maart 2021