Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

SimpLex: Innovatie voor administratieve vereenvoudiging

Stedelijke en publieke AI

Urban & Public AI

SEP. 2022

Volgens Easy.brussels in 2021 kan slechts minder dan 25% van de administratieve procedures in Brussel online worden afgehandeld, en zelfs als sommige procedures online zijn, heeft 40% van de burgers weinig digitale vaardigheden. Uit rapporten blijkt ook dat er sprake is van overlappingen in de informatieprocessen binnen de administratieve organen, zodat het geen verrassing is dat 71% van de Brusselaars een betere informatie-uitwisseling tussen de administraties wenst.

Illustration

Op het niveau van het Brussels Gewest wordt niet systematisch geanticipeerd op de impact van de regelgeving en de complexiteit ervan voor burgers en bedrijven. De administratieve lasten en de complexiteit van de regelgeving van het Gewest zijn soms een last voor de burgers en een onnodige kostenpost voor de bedrijven.

Het SimpLex-project, dat juridische innovatie naar het Gewest brengt, wil deze problemen aanpakken en houdt er rekening mee dat overheidsambtenaren bij het creëren van nieuwe diensten en teksten rekening moeten houden met het deel van de bevolking dat over weinig digitale vaardigheden beschikt. Regionale regelgeving is soms moeilijk te vinden en te ingewikkeld om te begrijpen voor burgers en bedrijven. Het helpt ook niet dat verschillende administratieve instanties in Brussel vaak om dezelfde informatie vragen, ondanks het principe “once only”.

Het SimpLex-project steunt op drie verschillende pijlers. De eerste pijler is gericht op het vergemakkelijken van de toegang tot regionale regelgeving en op het gebruik van kunstmatige intelligentietools, zoals Natural Language Processing en Machine Learning, om ex ante- en ex post-toetsen op te stellen om administratieve vereenvoudiging te bevorderen. Wat de toegang tot de regelgeving betreft, onderzoekt het project de haalbaarheid van een gebruiksvriendelijke centrale opslagplaats voor regionale regelgeving voor Brussel, de enige administratie in België die niet over een centrale databank beschikt. Op het gebied van geautomatiseerde tests was het project vooral gericht op tests ter beoordeling van de naleving van het eenmaligheidsbeginsel en het beginsel van technologische neutraliteit.

De tweede pijler van het SimpLex-project heeft tot doel de door de OESO gepropageerde “rules as code”-aanpak bij de gewestelijke overheid in te voeren. Deze pijler heeft tot doel de opstelling van wetgeving te vereenvoudigen en gaat na hoe deze aanpak kan bijdragen tot administratieve vereenvoudiging voor burgers en bedrijven en tegelijk kosten kan besparen bij de handhaving voor het Gewest.

De derde pijler betreft de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de regelgeving. De focus op een hapklare, eenvoudige benadering van de toegang tot informatie over regelgeving is cruciaal voor Brussel vanwege zijn status in de EU en als tweede meest kosmopolitische stad ter wereld. Daarom wil dit project de administratie laten kennismaken met legal design als instrument om de inhoud van gewestelijke regelgeving beter over te brengen aan het publiek en bij te dragen tot een betere integratie in een multiculturele samenleving.

Bijdragers

Illustration
Gregory Lewkowicz

Bijdragers

Delen

Andere projecten

Alle projecten

Alle projecten